ดาวน์โหลด
 ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
 คู่มือประชาชน
 ข้อบัญญัติ
 งบการเงิน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ควบคุมภายใน
 แบบฟอร์ม
 แผนการดำเนินงาน
 รายงานผลการดำเนินงาน
 กลุ่มอาชีพ
 รายงานการประชุมสภา
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 ASEAN Conner
 การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
 แผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ
 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี
 รายงานการใช้จ่ายเงินประจำปี
 ประกาศเจตจำนงค์
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การให้บริการ
 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการดำเนินกิจกรรม
 แผนส่งเสริมการอ่าน
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - สถิติการให้บริการงานจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน ตุลาคม 2563
 - สถิติการให้บริการงานจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
 - สถิติการให้บริการงานจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน ธันวาคม 2563
 - สถิติการให้บริการงานจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มกราคม 2564
 - สถิติการให้บริการงานจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
 - สถิติการให้บริการงานจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มีนาคม 2564
 - สถิติการให้บริการงานจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน เมษายน 2564
 - สถิติการให้บริการงานจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
 - สถิติการให้บริการงานจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มิถุนายน 2564
 - สถิติการให้บริการงานจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
 - สถิติการให้บริการงานจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน สิงหาคม 2564
 - สถิติการให้บริการงานจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กันยายน 2564
 - สถิติการให้บริการงานจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน ตุลาคม 2564
 - สถิติการให้บริการงานจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน ธันวาคม 2564
 - สถิติการให้บริการงานจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มกราคม 2565
 - สถิติการให้บริการงานจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
 - สถิติการให้บริการงานจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มีนาคม 2565
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
เลขที่ 22 หมู่ที่ 1 ต.สารภีอ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา  30410

โทรศัพท์ 0-4475-6457โทรสาร   0-4475-6458

E-Mail: admin@abtsarapee.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology