ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เรื่อง วันที่
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-11-2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-11-2565
โครงการก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุอุปกรณ์ 08-11-2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษาที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-11-2565
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษาที่ 2/2565 01-11-2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษาที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-11-2565
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษาที่ 2/2565 31-10-2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านพระ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-10-2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.อบต.สารภี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-10-2565
ซื้อวัสดุโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-09-2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านโนนขี้ตุ่น หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15-09-2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 จากถนนคอนกรีต ถึง ทำนบวังไทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15-09-2565
ซื้อซื้อวัสดุลูกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-09-2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านโนนขี้ตุ่น หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15-09-2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 จากถนนคอนกรีต ถึง ทำนบวังไทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15-09-2565
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศเพื่อใช้ในโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ศพด.บ้านพระ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-09-2565
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศเพื่อใช้ในโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ศพด.อบต.สารภี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-09-2565
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศเพื่อใช้ในโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ศพด.บ้านพระ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-09-2565
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศเพื่อใช้ในโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ศพด.อบต.สารภี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-09-2565
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศเพื่อใช้ในโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ศพด.อบต.สารภี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-09-2565
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศเพื่อใช้ในโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ศพด.บ้านพระ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-09-2565
ซื้อซื้อวัสดุลูกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-09-2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จากสนามกีฬา หมู่ที่ 9 ถึง เขตตำบลสีสุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14-09-2565
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านโนนขี้ตุ่น หมู่ที่ 9 08-09-2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ศพด.อบต.สารภี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-09-2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จากสนามกีฬา หมู่ที่ 9 ถึง เขตตำบลสีสุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06-09-2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จากสนามกีฬา หมู่ที่ 9 ถึง เขตตำบลสีสุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06-09-2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงชั้นพื้นทาง หมู่ที่ 12 สายทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 277-04 บ้านประสงค์พัฒนา ม.12 ตำบลสารภี เชื่อมกับ ตำบลไทยเจริญ บ้านสระซาง ม.5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31-08-2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านพระ ประจำเดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-08-2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.อบต.สารภี ประจำเดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-08-2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จากสนามกีฬา หมู่ที่ 9 ถึง เขตตำบลสีสุก 30-08-2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ซอยหน้าบ้านนายพุ่ม ถองกระโทก ถึง ถนนลาดยางกลางหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30-08-2565
ซื้อจัดซื้อวสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-08-2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ (สำนักปลัดอบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-08-2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (สำนักปลัดอบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-08-2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ (สำนักปลัดอบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-08-2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ศพด.บ้านพระ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-08-2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ (สำนักปลัดอบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-08-2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-08-2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ (สำนักปลัดอบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-08-2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-08-2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัดอบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-08-2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-08-2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(สำนักปลัดอบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-08-2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ซอยหน้าบ้านนายพุ่ม ถองกระโทก ถึง ถนนลาดยางกลางหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18-08-2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงชั้นพื้นทาง หมู่ที่ 12 สายทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 277-04 บ้านประสงค์พัฒนา ม.12 ตำบลสารภี เชื่อมกับ ตำบลไทยเจริญ บ้านสระซาง ม.5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18-08-2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ซอยหน้าบ้านนายพุ่ม ถองกระโทก ถึง ถนนลาดยางกลางหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18-08-2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงชั้นพื้นทาง หมู่ที่ 12 สายทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 277-04 บ้านประสงค์พัฒนา ม.12 ตำบลสารภี เชื่อมกับ ตำบลไทยเจริญ บ้านสระซาง ม.5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18-08-2565
ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-08-2565
ซื้อวัสดุสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-08-2565
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ซอยหน้าบ้านนายพุ่ม ถองกระโทก ถึง ถนนลาดยางกลางหมู่บ้าน 15-08-2565
ซื้อวัสดุโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-07-2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (งานวางแผนสถิติและวิชาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-07-2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ช่วงที่ 6 จากบ้านนายแช่ม ถึง บ้านนางประมวล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06-07-2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ช่วงที่ 6 จากบ้านนายแช่ม ถึง บ้านนางประมวล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06-07-2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-07-2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านพระ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-06-2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.อบต.สารภี ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-06-2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จากบ้านนางลิ ถึง บ้านนายอัครวัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-06-2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จากบ้านนางลิ ถึง บ้านนายอัครวัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-06-2565
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ช่วงที่ 6 จากบ้านนายแช่ม ถึง บ้านนางประมวล 27-06-2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษาที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-06-2565
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษาที่ 1/2565 20-06-2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษาที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-06-2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา-รถบรรทุกติดเครนฯ หมายเลขครุภัณฑ์ 006/54/001 หมายเลขทะเบียน 86-5986 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-06-2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัดอบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-06-2565
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนและสมาชิกชุมชน ผนึกกำลังอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-06-2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-06-2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-06-2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-06-2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนและสมาชิกชุมชน ผนึกกำลังอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-06-2565
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนและสมาชิกชุมชน ผนึกกำลังอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-06-2565
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 คัน รถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ตามโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนและสมาชิกชุมชนผนึกกำลังอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ 2565 08-06-2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 จากเหมืองกลาง ถึง นานายสากล แสงจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08-06-2565
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกติดเครนฯ หมายเลขครุภัณฑ์ 006/54/001 หมายเลขทะเบียน 86-5986 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-06-2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปรับเป็นผิวถนนลาดยางชนิด Asphaltic Concrete หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07-06-2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 จากเหมืองกลาง ถึง นานายสากล แสงจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07-06-2565
จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 คัน รถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ตามโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนและสมาชิกชุมชนผนึกกำลังอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-06-2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 จากเหมืองกลาง ถึง นานายสากล แสงจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07-06-2565
จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 คัน รถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ตามโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนและสมาชิกชุมชนผนึกกำลังอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-06-2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 จากเหมืองกลาง ถึง นานายสากล แสงจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07-06-2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-06-2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศพด.บ้านพระ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-06-2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศพด.อบต.สารภี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-06-2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.อบต.สารภี ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-06-2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านพระ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-06-2565
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัดอบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-06-2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (สำนักปลัดอบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-06-2565
ซื้อวัสดุจราจร (สำนักปลัดอบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-06-2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(งานวางแผนสถิติและวิชาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-06-2565
จ้างซ่อมแซมถนนลาดยาง ชนิด Asphaltic Concrete หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-06-2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านพระ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-05-2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.อบต.สารภี ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-05-2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 สายสระมะค่า ตำบลสารภี เชื่อมกับ ตำบลลุงเขว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-05-2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 ช่วงที่ 2 สายบ้านนายปัญญา นาคกระโทก ถึง ถนนคอนกรีตติดเขตบ้านดอนหนองจิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-05-2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายบ้านนางเที่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-05-2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 ช่วงที่ 2 สายบ้านนายปัญญา นาคกระโทก ถึง ถนนคอนกรีตติดเขตบ้านดอนหนองจิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-05-2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายบ้านนางเที่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-05-2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 สายสระมะค่า ตำบลสารภี เชื่อมกับ ตำบลลุงเขว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-05-2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปรับเป็นผิวถนนลาดยางชนิด Asphaltic Concrete หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26-05-2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปรับเป็นผิวถนนลาดยางชนิด Asphaltic Concrete หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26-05-2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายจากบ้านนางพัน ตุงกระโทก ถึง บ้านนายคมกริช เพ็ชรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-05-2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายจากบ้านนายจรัน โพธิ์กระโทก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-05-2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 6 สายบ้านนายสุข ทานกระโทก ถึง บ้านนายภานุ อินทร์คงมะดัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-05-2565
ซื้อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน(กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-05-2565
ซื้อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน(กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-05-2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายจากบ้านนางพัน ตุงกระโทก ถึง บ้านนายคมกริช เพ็ชรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-05-2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายจากบ้านนายจรัน โพธิ์กระโทก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-05-2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 6 สายบ้านนายสุข ทานกระโทก ถึง บ้านนายภานุ อินทร์คงมะดัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-05-2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-05-2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ(การนวดแผนไทย/ธรรมชาติบำบัด จากลูกประคบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-05-2565
ซื้อหนังสือเรียน ศพด.บ้านพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-05-2565
ซื้อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน(กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-05-2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดอบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-05-2565
ซื้อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน(กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-05-2565
ซื้อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน(กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-05-2565
ซื้อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน(กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-05-2565
ซื้อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน(กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-05-2565
ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มแม่บ้าน ประชาชน และเยาวชนระยะสั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-04-2565
โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปรับเป็นผิวถนนลาดยางชนิด Asphaltic Concrete หมู่ที่ 4 21-04-2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-04-2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.สารภี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-04-2565
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการเกษตร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-04-2565
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 1 สายบ้านนายสวั่น ภิญโญทรัพย์ ถึง สายหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-04-2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-04-2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.สารภี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-04-2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สารเคมี และวัสดุที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการป้องกันและกำจัดยุงลายเพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-04-2565
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 1 สายบ้านนายสวั่น ภิญโญทรัพย์ ถึง สายหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-04-2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัดอบต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-04-2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-04-2565
วัสดุคอมพิวเตอร์-หมึกปริ้นเตอร์ Samsung 31-03-2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสาำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) จำนวนำ 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-03-2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-03-2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 จากเหมืองกลาง ถึง นานายสากล แสงจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15-03-2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ปริมาณงานจากสามแยกบ้านนางสาเร่ เที่ยงกระโทก ถึง ป่าทำเลเลี้ยงสัตว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15-03-2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 จากเหมืองกลาง ถึง นานายสากล แสงจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02-03-2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ปริมาณงานจากสามแยกบ้านนางสาเร่ เที่ยงกระโทก ถึง ป่าทำเลเลี้ยงสัตว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02-03-2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 จากเหมืองกลาง ถึง นานายสากล แสงจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02-03-2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ปริมาณงานจากสามแยกบ้านนางสาเร่ เที่ยงกระโทก ถึง ป่าทำเลเลี้ยงสัตว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02-03-2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 จากเหมืองกลาง ถึง นานายสากล แสงจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01-03-2565
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 จากเหมืองกลาง ถึง นานายสากล แสงจันทร์ 01-03-2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 จากเหมืองกลาง ถึง นานายสากล แสงจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23-02-2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ปริมาณงานจากสามแยกบ้านนางสาเร่ เที่ยงกระโทก ถึง ป่าทำเลเลี้ยงสัตว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23-02-2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 จากเหมืองกลาง ถึง นานายสากล แสงจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23-02-2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 สายนานางเจือ ถึง ไร่นายวุฒิชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-02-2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 สายแยกไปโรงสูบน้ำ ถึง ทำนบกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-02-2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 จุดที่ 1 สายฟาร์ไก่ จุดที่ 2 จากถนนคอนกรีต ถึง ทำนบวังไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-02-2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 สายสะพานคลองเมือง ถึง ทำนบใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-02-2565
ซื้อชุดกีฬาเพื่อใช้ในโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอหนองบุญมาก ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-02-2565
ซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ในโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอหนองบุญมาก ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-02-2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 จุดที่ 1 สายฟาร์ไก่ จุดที่ 2 จากถนนคอนกรีต ถึง ทำนบวังไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-02-2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 สายแยกไปโรงสูบน้ำ ถึง ทำนบกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-02-2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 สายนานางเจือ ถึง ไร่นายวุฒิชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-02-2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 สายสะพานคลองเมือง ถึง ทำนบใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-02-2565
จ้างจัดทำซุ้มปล่อยตัวกิจกรรมเดิน - วิ่ง พร้อมป้ายประดับตกแต่ง ในโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-02-2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารเช้า - กลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มในโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-02-2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 15 สายอ่างน้ำวังไทรพัฒนา ถึง ทำนบใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-02-2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 2 สายสี่แยกนานางสมสุข เลขกระโทก ถึง หนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-02-2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 2 สายสี่แยกนานางสมสุข เลขกระโทก ถึง หนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-02-2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 15 สายอ่างน้ำวังไทรพัฒนา ถึง ทำนบใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-02-2565
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 จากเหมืองกลาง ถึง นานายสากล แสงจันทร์ 08-02-2565
ซื้อค่าวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-02-2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ปริมาณงานจากสามแยกบ้านนางสาเร่ เที่ยงกระโทก ถึง ป่าทำเลเลี้ยงสัตว์ 31-01-2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ตำบลสารภี เชื่อมกับบ้านถนนหัก ตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีคัดเลือก 31-01-2565
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ชนิด Asphaltic Concrete หมู่ที่ 5 สายบ้านพระ-บ้านใหม่ เป็นช่วงๆ ช่วงที่ 1 จากบ้านนายยง ทอนกระโทก-สะพานคลองเมือง โดยวิธีคัดเลือก 31-01-2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ชุดตรวจ ATK) ศูนย์พักคอยระดับตำบล (Community Isolation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-01-2565
ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ศูนย์พักคอยระดับตำบล Community Isolation (CI) องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-01-2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน-หมึกเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Kyocera รุ่น Taskalfa-3010i โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-01-2565
จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน ตามโครงการอบรมกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-01-2565
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ชนิด Asphaltic Concrete หมู่ที่ 5 สายบ้านพระ-บ้านใหม่ เป็นช่วงๆ ช่วงที่ 1 จากบ้านนายยง ทอนกระโทก-สะพานคลองเมือง โดยวิธีคัดเลือก 10-01-2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ตำบลสารภี เชื่อมกับบ้านถนนหัก ตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีคัดเลือก 10-01-2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2564 (สำหรับเดือนมกราคม 2565 ถึงเดือนเมษายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-01-2565
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2564 (สำหรับเดือนมกราคม 2565 ถึงเดือนเมษายน 2565) 06-01-2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2564 (สำหรับเดือนมกราคม 2565 ถึงเดือนเมษายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-01-2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 7 สายบ้านนางเชื่อม พระเสมา ถึง บ้านนางสาวนวย ทุ่งกระโทก โดยวิธีคัดเลือก 04-01-2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-12-2564
ซื้อโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-12-2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ตำบลสารภี เชื่อมกับบ้านถนนหัก ตำบลบ้านใหม่ 21-12-2564
ซื้อโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-12-2564
ซื้อจีัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-12-2564
ซื้อโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-12-2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 7 สายบ้านนางเชื่อม พระเสมา ถึง บ้านนางสาวนวย ทุ่งกระโทก โดยวิธีคัดเลือก 15-12-2564
ซื้อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด (มอก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-12-2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ศพด.บ้านพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-12-2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30 รายการ (สำนักปลัดอบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-12-2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30 รายการ (สำนักปลัดอบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-12-2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ศพด.บ้านพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-12-2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ศพด.อบต.สารภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-12-2564
จ้างติดตั้งกันสาดอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-12-2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ช่วงที่ 11 จากบ้านนายจำนง ถึง บ้านนายนาวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-12-2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ช่วงที่ 11 จากบ้านนายจำนง ถึง บ้านนายนาวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-12-2564
จ้างติดตั้งกันสาดอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-12-2564
จ้างโครงการติดตั้งกันสาดอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-12-2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ช่วงที่ 11 จากบ้านนายจำนง ถึง บ้านนายนาวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-12-2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 7 สายบ้านนางเชื่อม พระเสมา ถึง บ้านนางสาวนวย ทุ่งกระโทก 02-12-2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-12-2564
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกติดเครนไฮดรอลิคฯ หมายเลขครุภัณฑ์ 006/54/001 หมายเลขทะเบียน 86-5986 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-12-2564
จ้างซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 12 ช่วงที่ 6 ทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 277-04 สายบ้านประสงค์พัฒนา หมู่ที่ 12 เชื่อมกับ บ้านสระซาง ตำบลไทยเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดทำโครงไม้สำหรับติดป้ายรวมคะแนนอย่างไม่เป็นทางการสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.สารภีและนายกอบต.สารภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2564
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลเกี่ยวกับการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.สารภีและนายกอบต.สารภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2564
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายสี่แยกโรงเรียน ถึง ศาลตาปู่ (ช่วงบริเวณร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-11-2564
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 สายมาบสมอ ถึง เขตบ้านหนองจาน ตำบลลุงเขว้าทั้ง 2 ฝั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-11-2564
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 11 จากถนนคอนกรีต ถึง ทำนบวังไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-11-2564
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 11 จากไร่นางติ้ม พาดี ถึง สุดลาดยางบ้านดอนหนองจิก-สันติสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-11-2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2564 (สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-11-2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-11-2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-11-2564
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-11-2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.สารภีและนายกอบต.สารภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-11-2564
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง 15-11-2564
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายสี่แยกโรงเรียน ถึง ศาลตาปู่ (ช่วงบริเวณร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-11-2564
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จากบ้านนางเอี้ยง แป้นกระโทก ถึง ศาลตาปู่ หมู่ที่ 1 (ช่วงบริเวณกลุ่มกล้วยฉาบ หมู่ที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-11-2564
จ้างซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 12 ช่วงที่ 6 ทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 277-04 สายบ้านประสงค์พัฒนา หมู่ที่ 12 เชื่อมกับ บ้านสระซาง ตำบลไทยเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-11-2564
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 จากโค้งลาดยาง หมู่ที่ 10 ถึง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-11-2564
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 จากบ้านนายสนอง บทกระโทก ถึง แยกไปโรงสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-11-2564
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 สายมาบสมอ ถึง เขตบ้านหนองจาน ตำบลลุงเขว้าทั้ง 2 ฝั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-11-2564
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 11 จากถนนคอนกรีต ถึง ทำนบวังไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-11-2564
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 11 จากไร่นางติ้ม พาดี ถึง สุดลาดยางบ้านดอนหนองจิก-สันติสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-11-2564
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 12 สายไปทำนบโนนมะกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-11-2564
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 12 สายไปฝายหนองกระทิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-11-2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-11-2564
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร-จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-11-2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัดอบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-11-2564
ซื้อสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.สารภีและนายกอบต.สารภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-10-2564
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขครุภัณฑ์ 006/62/001 หมายเลขทะเบียน 89-4532 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-10-2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัดอบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-10-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ช่วงที่ 2 จากบ้านนางสร้อย ดวงกระโทก ถึง บ้านนายรวย เลี่ยมกระโทก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21-10-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 จากสามแยกบ้านนายประภาชัย ชูนาม ถึง สามแยกบ้าน ร.ต.อ.สมชาย คชสูงเนิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21-10-2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเตรียมสถานที่เลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต.สารภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-10-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 จากสามแยกบ้านนายประภาชัย ชูนาม ถึง สามแยกบ้าน ร.ต.อ.สมชาย คชสูงเนิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08-10-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ช่วงที่ 2 จากบ้านนางสร้อย ดวงกระโทก ถึง บ้านนายรวย เลี่ยมกระโทก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08-10-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 จากสามแยกบ้านนายประภาชัย ชูนาม ถึง สามแยกบ้าน ร.ต.อ.สมชาย คชสูงเนิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08-10-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ช่วงที่ 2 จากบ้านนางสร้อย ดวงกระโทก ถึง บ้านนายรวย เลี่ยมกระโทก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08-10-2564
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-09-2564
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-09-2564
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-09-2564
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-09-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 จากสามแยกบ้านนายประภาชัย ชูนาม ถึง สามแยกบ้าน ร.ต.อ.สมชาย คชสูงเนิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21-09-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ช่วงที่ 2 จากบ้านนางสร้อย ดวงกระโทก ถึง บ้านนายรวย เลี่ยมกระโทก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20-09-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 จากสามแยกบ้านนายประภาชัย ชูนาม ถึง สามแยกบ้าน ร.ต.อ.สมชาย คชสูงเนิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20-09-2564
จ้างขุดลอกสระหนองพลวง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-09-2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ศพด.บ้านพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-09-2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ศพด.อบต.สารภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-09-2564
จ้างขุดลอกสระหนองพลวง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-09-2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-09-2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-09-2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(จำนวน 17 รายการ) ของสำนักปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-09-2564
จ้างโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-09-2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(จำนวน 17 รายการ) ของสำนักปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-09-2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัดอบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-09-2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ (สำนักปลัดอบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-09-2564
จ้างโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-09-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ชนิด Asphaltic Concrete สายจากบ้านดอนทะยูง หมู่ที่ 10 ถึงบ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 13 กว้าง 6 เมตร ยาว 394 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07-09-2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-09-2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน 2 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-09-2564
จ้างทำตรายาง 06-09-2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-09-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ชนิด Asphaltic Concrete สายจากบ้านดอนทะยูง หมู่ที่ 10 ถึงบ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 13 กว้าง 6 เมตร ยาว 394 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26-08-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ชนิด Asphaltic Concrete สายจากบ้านดอนทะยูง หมู่ที่ 10 ถึงบ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 13 กว้าง 6 เมตร ยาว 394 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26-08-2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-08-2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-08-2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-08-2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-08-2564
จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงสถานที่กักตัว (Local Quarantine) ตำบลสารภี 20-08-2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-08-2564
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ชนิด Asphaltic Concrete สายจากบ้านดอนทะยูง หมู่ที่ 10 ถึงบ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 13 กว้าง 6 เมตร ยาว 394 เมตร 06-08-2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-08-2564
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-08-2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัดอบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-08-2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ สายสะพานคลองเมือง ถึง ทำนบใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-08-2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัดอบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-08-2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดอบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-08-2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดอบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-08-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายจากประปาโรงกรอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02-08-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 จากบ้านนายลัด สุดใจ ถึง บ้านนายสมจิตร แก้วทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02-08-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ช่วงที่ 7 จากบ้านนายชม โจมกลาง ถึง สะพานโนนมะกอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02-08-2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 สายสะพานคลองเมือง ถึง ทำนบใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-07-2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงสถานที่กักตัว (Local Quarantine) ตำบลสารภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-07-2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 สายสะพานคลองเมือง ถึง ทำนบใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-07-2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าสำหรับปรับปรุงสถานที่กักตัว(Local Quarantine) ตำบลสารภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-07-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายจากประปาโรงกรอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19-07-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 จากบ้านนายลัด สุดใจ ถึง บ้านนายสมจิตร แก้วทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19-07-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ช่วงที่ 7 จากบ้านนายชม โจมกลาง ถึง สะพานโนนมะกอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19-07-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายจากประปาโรงกรอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19-07-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 จากบ้านนายลัด สุดใจ ถึง บ้านนายสมจิตร แก้วทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19-07-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ช่วงที่ 7 จากบ้านนายชม โจมกลาง ถึง สะพานโนนมะกอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19-07-2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับปรับปรุงสถานที่กักตัว (Local Quarantine) ตำบลสารภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-07-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 จากสามแยกบ้านนายประภาชัย ชูนาม ถึง สามแยกบ้าน ร.ต.อ.สมชาย คชสูงเนิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09-07-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ช่วงที่ 2 จากบ้านนางสร้อย ดวงกระโทก ถึง บ้านนายรวย เลี่ยมกระโทก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09-07-2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-07-2564
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 2 สายสี่แยกนานางสมสุข เลขกระโทก ถึง หนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-07-2564
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 2 สายสี่แยกนานางสมสุข เลขกระโทก ถึง หนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-07-2564
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกติดเครนฯ หมายเลขทะเบียน 86-5986 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-07-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จากบ้านนายสอน หนูกระโทก ถึง คุ้มที่ 8 นายเสิง หนูกระโทก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05-07-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ช่วงที่ 2 จากบ้านนางสร้อย ดวงกระโทก ถึง บ้านนายรวย เลี่ยมกระโทก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30-06-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 จากสามแยกบ้านนายประภาชัย ชูนาม ถึง สามแยกบ้าน ร.ต.อ.สมชาย คชสูงเนิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30-06-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ช่วงที่ 2 จากบ้านนางสร้อย ดวงกระโทก ถึง บ้านนายรวย เลี่ยมกระโทก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30-06-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 จากสามแยกบ้านนายประภาชัย ชูนาม ถึง สามแยกบ้าน ร.ต.อ.สมชาย คชสูงเนิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30-06-2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 ช่วงที่ 3 บ้านนายเย็น ดอนกระโทก ถึง บ้านนายปิ่น ติ่งกระโทก ช่วงที่ 4 สายถนนคอนกรีตโครงการถนนปลอดฝุ่น ถึง บ้านนางอ่อน ชนะทุกข์ ช่วงที่ 8 สายบ้านนางเกสร สายเพ็ชร ถึง บ้านนางจำปี ปิ่นรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-06-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จากบ้านนายสอน หนูกระโทก ถึง คุ้มที่ 8 นายเสิง หนูกระโทก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22-06-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จากบ้านนายสอน หนูกระโทก ถึง คุ้มที่ 8 นายเสิง หนูกระโทก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22-06-2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 ช่วงที่ 3 บ้านนายเย็น ดอนกระโทก ถึง บ้านนายปิ่น ติ่งกระโทก ช่วงที่ 4 สายถนนคอนกรีตโครงการถนนปลอดฝุ่น ถึง บ้านนางอ่อน ชนะทุกข์ ช่วงที่ 8 สายบ้านนางเกสร สายเพ็ชร ถึง บ้านนางจำปี ปิ่นรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-06-2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-06-2564
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2564 16-06-2564
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2564 16-06-2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-06-2564
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.บ้านพระ (เดือนมิถุนายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-06-2564
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.อบต.สารภี (เดือนมิถุนายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-06-2564
จ้างตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาภายในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-06-2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-06-2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-06-2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโรางการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-06-2564
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกติดเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-05-2564
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 จากสามแยกบ้านนายประภาชัย ชูนาม ถึง สามแยกบ้าน ร.ต.อ.สมชาย คชสูงเนิน 25-05-2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ศพด.บ้านพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-05-2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ศพด.อบต.สารภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-05-2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 จากบ้านนายแก้ว ถึง บ้านนายสมพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-04-2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จากบ้านนางสัมฤทธิ์ ดวงกระโทก ถึง บ้านนางกนกวรรณ เติมกระโทก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-04-2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ช่วงที่ 1 จากบ้านนางเรณู ถึง บ้านนางซ้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-04-2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-04-2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 จากบ้านนายแก้ว ถึง บ้านนายสมพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-04-2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 จากบ้านนางจิดาภา ราชจินดา ถึง บ้านนายสมบูรณ์ แข็งขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-04-2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จากบ้านนางสัมฤทธิ์ ดวงกระโทก ถึง บ้านนางกนกวรรณ เติมกระโทก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-04-2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ช่วงที่ 1 จากบ้านนางเรณู ถึง บ้านนางซ้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-04-2564
จ้างปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี (ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง สำนักงาน อบต.สารภี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-04-2564
จ้างปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี (ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง สำนักงาน อบต.สารภี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-04-2564
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายเหล็กพร้อมขาตั้งโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-04-2564
จ้างปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี (หลังคา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-04-2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 สายสระมะค่า หมู่ที่ 13 ตำบลสารภีเชื่อมกับ อบต.ลุงเขว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-03-2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่่ที่ 1 สายจากบ้านนายไทย ทองนาคมะดัน ถึง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-03-2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่่ที่ 1 สายจากบ้านนายไทย ทองนาคมะดัน ถึง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-03-2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-03-2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 สายบ้านนายวิเชียร พัชรสกุล ถึง เขตบ้านดอนหนองจิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-03-2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 สายบ้านนายวิเชียร พัชรสกุล ถึง เขตบ้านดอนหนองจิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-03-2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัดอบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-03-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง ชนิด Asphaltic Concrete สายจากบ้านดอนทะยูง หมู่ที่ 10 ถึง บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10-03-2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จากบ้านนายแจ่ม ถึง วัดป่าสามัคคีธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-03-2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จากบ้านนายแจ่ม ถึง วัดป่าสามัคคีธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-03-2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 จากบ้านนายทองหล่อ ดกกลาง ถึง บ้านนางการะเกศ บัวกระโทก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-03-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายจากบ้านนายเชิด คร่อมกระโทก ถึง บ้านนายประยงค์ รัตนยงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28-01-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายจากบ้านนายเชิด คร่อมกระโทก ถึง บ้านนายประยงค์ รัตนยงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28-01-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วกำแพง ศพด.บ้านพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27-01-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27-01-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27-01-2564
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล หมายเลขครุภัณฑ์ 417/58/005 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-01-2564
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 สายบ้านนายสมนึก กรวยสวัสดิ์ ถึง หมู่ที่ 14 สายบ้านนายแวน อาษาศึก ถึง ถนนสายป่าทำเล สายบ้านนายเกร๊ ถึง ไร่นายตั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-01-2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 13 สายป่าพลวง สายสระมะค่าหมู่ที่ 13 เชื่อมกับ อบต.ลุงเขว้า สายคลองนาใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-01-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วกำแพง ศพด.บ้านพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22-01-2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 13 สายป่าพลวง สายสระมะค่าหมู่ที่ 13 เชื่อมกับ อบต.ลุงเขว้า สายคลองนาใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-01-2564
จ้างเหมาขุดร่องน้ำ ตีป่า ถางตอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-01-2564
จ้างซ่อมแซมถนนลูรัง หมู่ที่ 11 สายฟาร์มไก่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-01-2564
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 สายบ้านนายบุญธรรม ถึง ป่าช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-01-2564
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 สายบ้านนายสมนึก กรวยสวัสดิ์ ถึง หมู่ที่ 14 สายบ้านนายแวน อาษาศึก ถึง ถนนสายป่าทำเล สายบ้านนายเกร๊ ถึง ไร่นายตั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-01-2564
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต หมู่ที่ 11 สายฟาร์มไก่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-01-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วกำแพง ศพด.บ้านพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22-01-2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-01-2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายจากบ้านนายเชิด คร่อมกระโทก ถึง บ้านนายประยงค์ รัตนยงค์ 14-01-2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-01-2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-01-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13-01-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วกำแพง ศพด.บ้านพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13-01-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13-01-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13-01-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วกำแพง ศพด.บ้านพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13-01-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13-01-2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (งานวางแผนสถิติและวิชาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-01-2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-01-2564
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-01-2564
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-01-2564
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-01-2564

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
เลขที่ 22 หมู่ที่ 1 ต.สารภีอ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา  30410

โทรศัพท์ 0-4475-6457โทรสาร   0-4475-6458

E-Mail: admin@abtsarapee.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology